RINOSCÒPIA EN UN GAT

Publicat 6/2/2018

En Kiba és un gat que presenta episodis repetits de rinitis, amb esternuts i descarrega nasal. Sospitem que pugui tenir pòlips al conducte nasal, algun cos estrany, un tumor o una infecció crònica.
Per poder fer el diagnòstic, tenim diverses opcions. La primera seria fer una radiografia, però aquests processos que hem enumerat difícilment es poden diagnosticar només amb aquesta tècnica. Tot i ser un procés poc invasiu, en el cas dels gats i de molts gossos caldrà anestesiar-los per poder-los col·locar en les posicions que ens caldrà per fer radiografies de diverses vistes.
Una altra opció que tenim és fer una ressonància o un TAC, que ens donarà una imatge molt més detallada de la zona. Per això caldrà remetre al pacient a un centre especialitzat i caldrà també anestesiar-lo.
Aquestes dues tècniques només són útils per fer el diagnòstic però no ens permetran resoldre el procés patològic.
Finalment tenim una altra tècnica que és la rinoscòpia. Amb aquesta tècnica, i prèvia anestèsia de l´animal, podrem revisar les cavitats nasals i descartar o confirmar la patologia. Ens permetrà també recollir mostres per fer cultius bacterians, mostres de teixit per fer biòpsies i en algunes ocasions, podrem també solucionar el problema, per exemple extraient cossos estranys (fibres vegetals) o extirpar pòlips o tumors amb cirurgia làser.
En aquest cas vàrem poder veure que els problemes del Kiba venien d´un tros d´arrel d´un ullal trencat que havia quedat dins la geniva i que havia fet una fístula a la cavitat nasal, i que vàrem poder resoldre en la mateixa intervenció.

Centre Veterinari Triomf /  
Endoscopia VeterinariaMóvil

Centre Veterinari Triomf
C/ Transversal 275
08225 - Terrassa
triomf@hotmail.es
www.centreveterinaritriomf.cat
https://www.facebook.com/CentreVeterinariTriomf/
tel. 93 7349830 / 606811170